STADGAR

för

Kalmar Filatelistförening

Fastställda år 1975

​Kalmar Filatelistförening har till uppgift att i första hand inom Kalmar kommun främja filatelin och medlemmarnas filatelistiska intressen samt att bereda medlemmarna tillfälle till sammankomster.

 

Föreningen tillhör Sveriges Filatelist-Förbund.

 

​Till medlem i föreningen kan väljas var och en som uppnått 18 års ålder och ej är ställd under förmyndare.

Ansökan om inträde skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden och dessutom försedd med rekommendation av föreningsmedlem. Om inval äger rum genom sluten omröstning, krävs härför 3/4 av antalet avgivna röster.

 

Inträdesansökan skall ske på blankett, som fastställts av förbundsstyrelsen.

 

Därjämte äger föreningen att på förslag av styrelsen vid årsmötet till hedersledamot kalla person, som genom betydelsefulla insatser till föreningens och filatelins bästa gjort sig synnerligen förtjänt därav.

 

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Erlagda avgifter återbetalas ej.

 

Medlem, som överträder föreningens stadgar eller av annan anledning befinns vara olämplig som medlem, må på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen. Sådant förslag behandlas och avgöres i övrigt på samma sätt som sker vid inval.

 

​Årsavgift till föreningen skall erläggas före den 1 februari.

 

Ny medlem skall erlägga årsavgift senast 14 dagar efter inträdet. Sker inträdet under andra halvåret, erläggs halv årsavgift.

 

Hedersledamot är befriad från årsavgift.

 

Medlem, som erlagt föreskriven avgift erhåller Svensk Filatelistisk Tidskrift och får deltaga i SFF:s och föreningens cirkulationsverksamhet.

 

​Föreningens styrelse, som har sitt säte i Kalmar, består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassaförvaltare och cirkulationsföreståndare samt tre ledamöter utan funktion jämte två suppleanter. Till ledamot utan funktion får icke samma person utses för längre tid än två år i följd.

 

Avgår ledamot i förtid, skall nytt val ske för återstående mandattid

 

Föreningen tecknas och företräds på sätt styrelsen beslutar.

 

​Ordföranden, eller i hans frånvaro vice ordföranden, leder styrelsens och föreningens sammanträden. Är såväl ordföranden som vice ordföranden frånvarande, leds sammanträdet av den som för tillfället utses därtill. Den som leder förhandlingarna skall svara för att fattade beslut blir verkställda.

 

Sekreteraren, eller i hans frånvaro vice sekreteraren, för protokoll, expedierar skrivelser och meddelanden, utsänder kallelser samt upprättar förslag till styrelsens årsberättelse.

 

Kassaförvaltaren uppbär avgifter samt för bok över inkomster och avgifter.

Kontanta medel skall insättas i bank. Värdehandlingar förvaras på betryggande sätt enligt styrelsens bestämmande.

 

Cirkulationsföreståndaren leder cirkulationsverksamheten på sätt Styrelsen bestämmer.

 

Övriga funktionärer: Materialförvaltaren, tillika bibliotekarie svarar för vården av föreningens material och inventarier.

 

​Klubbmästare.

 

​Styrelsen åligger att handha föreningens angelägenheter och leda arbetet för främjande av föreningens ändamål samt att bereda ärenden, som skall förekomma å årsmöte och sammanträden.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han är förhindrad, av vice ordföranden, så ofta ärenden föranleder därtill.

 

Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande.

 

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av ordföranden.

 

​Föreningen sammanträder varje månad med undantag för månaderna juni, juli och augusti å veckodag som föreningen bestämmer.

 

Vid sammanträde skall föras protokoll som justeras av ordföranden.

 

Årsmötet skall om möjligt hållas i januari. Härvid skall följande ärenden förekomma:

 

 1. ​Utseende av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Utseende av två justeringsmän.
 3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
 4. Föredragning av styrelsens årsberättelse, kassaförvaltarens och cirkulationsföreståndarens redogörelser samt revisionsberättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, kassaförvaltaren och cirkulationsföreståndaren.
 6. Bestämmande av årsavgiften.
 7. Fråga om ersättning till funktionärer hos föreningen.
 8. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 10. Val av klubbmästare och ev. andra funktionärer.
 11. Val av ombud till förbundsmötet.
 12. Utseende av valberedning.
 13. Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.

 

Varje vid sammanträde och årsmötet närvarande medlem äger utöva rösträtt. Omröstning sker öppet om sluten omröstning icke begäres. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten skall avgöra.

 

Alla beslut fattas med enkel majoritet, om icke annat är föreskrivet i dessa stadgar. Vid val av revisorer och revisorssuppleant samt vid omröstning i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller någon dess ledamot äger styrelseledamot ej deltaga.

 

Föreningsmedlem har, om ej annat är föreskrivet i dessa stadgar, rätt att å sammanträde och årsmöte väcka förslag i fråga som rör föreningens verksamhet. Sådant förslag skall, om ej de närvarande beslutar att det omedelbart skall behandlas och avgöras, remitteras till styrelsen för yttrande.

 

​Kallelse till årsmöte skall ske genom brev senast 14 dagar i förväg.

10§

​Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december. Räkenskaper och redogörelser skall överlämnas till revisorerna snarast efter årsskiftet. Vid ombyte av kassaförvaltare eller cirkulationsföreståndare under löpande verksamhetsår skall revision och inventering verkställas av revisorerna, om möjligt i närvaro av såväl avgående som den tillträdande befattningshavaren.

 

Alla föreningens och cirkulationsföreståndarens räkenskaper och övriga handlingar skall på begäran hållas tillgängliga för styrelsen.

 

​11§

​Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning samt kassaförvaltarens och cirkulationsföreståndarens räkenskaper och övriga handlingar. Över de verkställda granskningarna skall revisorerna avge revisionsberättelse.

 

Revisorerna äger att när som helst inventera kassor och övriga tillgångar samt granska räkenskaper och andra handlingar.

 

12§

​Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas å årsmöte och är ej giltigt om det ej biträtts av minst 2/3 av de röstande. Förslag till stadgeändring får upptagas till prövning endast om det framlagts av styrelsen eller skriftligen väckts hos styrelsen av minst en tiondel av föreningens samtliga medlemmar.

 

I kallelsen till årsmötet skall anges det huvudsakliga innehållet i ändringsförslaget.

 

13§

​Beslut om föreningens upplösning och om disposition av dess egendom skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och varje gång biträdas av minst 4/5 av de röstande.

 

Beslutas upplösning av föreningen, skall behållna tillgångar användas till för filatelin nyttiga ändamål varom årsmötet bestämmer i samband med beslutet om upplösning.

Kalmar Filatelistförening

Annonser:

Mynt & Antikt i Mönsterås
Ductusfrimärken
Posten inom Kalmar kommun

Prissänkt